Μελέτες (Παλιό)

1. Μελέτες Οικονομικές

2. Μελέτες Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου

3. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

4. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.

5. Στατικές Μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

6. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

7. Μελέτες Λιμενικών Έργων.

8. Ενεργειακές Μελέτες (Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές).

9. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές)

10. Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων).

11. Περιβαλλοντικές Μελέτες.

12. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων