Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Επιδότηση έως 14.800€ για ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Eνίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Eνισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητας τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ).

 • Να είναι άνεργοι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την
  ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (01/09/2021).
 • Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955.
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
  της Πρόσκλησης (01/09/2021) και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών
  από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε
  επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να είναι οργανωμένη σε
  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 • Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη
  επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και
  κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 • Να δραστηριοποιηθούν με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια (ΙΚΕ)
  • Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του
   Ν.4430/2016 (Α΄32)
  • Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση
   νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής, ο νομικός αυτός τύπος
   αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.

Περίοδος υποβολής

από 6/9/2021 έως 15/11/2021 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800€.
– Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 4.000,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης
– Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.
– Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 1. Η Περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
  Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει:
  • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
   Θεσσαλονίκης,
  • Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
  • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
  • τη Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
 2. Λοιπές περιοχές παρέμβασης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
  • Νομός Ημαθίας
  • Νομός Θεσσαλονίκης (λοιπές περιοχές πλην των περιοχών ΣΒΑΑ)
  • Νομός Κιλκίς
  • Νομός Πέλλας
  • Νομός Πιερίας
  • Νομός Σερρών
  • Νομός Χαλκιδικής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες: Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα … 

Τι χρηματοδοτείται

Το κατ’ αποκοπήν ποσό με το οποίο θα ενισχυθούν αφορά στις λειτουργικές
δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της:

 • ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 • δαπάνες ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 • δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική, κλπ.),
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 • αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 • ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
 • μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Προϋπολογισμός

€ 2.960.000

Σχετικά αρχεία

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σας ευχαριστούμε

Leave a Reply